تبلیغات
payam hatami-BSC of animal science - ضوابط فنی احداث واحدهای دامپروری
 ضوابط فنی احداث واحدهای دامپروری ...

موقعیت
الف-فواصل:
حداقل فاصله محدوده تاسیسات دامداریهاوكارخانجات باواحدهای مشابه وغیرمشابه وهمچنین باشهر،شهرك وروستا (مناطق مسكونی ) جنگل،رودخانه،دریاوسایرعوا رض طبیعی،حریم فرودگاه،جاده،راه آهن،خطوط اصلی انتقال نفت وگاز،شبكه های فشارقوی برق وواحدهای صنعتی(عوارض تاسیساتی)،براساس مفادمندرج درجدول،فواصل تعیین می شود.
تبصره1:درمواقع اضطراری ویاارائه دلایل مستدل،كمیسیون مركزی مجازاست،نسبت به كاهش یاافزایش حداقل فواصل مذكورمندرج درجدول فوق الذكر،تصمیم لازم رااتخاذكند.
تبصره2:درخصوص بعضی ازكارخانجات وواحدهای پرورش بعضی ازحیوانات كه درجدول فواصل است،نامی ازآنهابرده نشده است،براساس توضیحاتی كه درفصول اختصاصی پرورش هركدام ازآنهاذكرشده اقدام می شود.
ب-عوارض جغرافیایی واقلیمی
1-درحدامكان،محل تاسیسات بایدبه گونه ای انتخاب شود،كه جهت وزش بادازسوی مناطق مسكونی به طرف دامداری باشد.
2-محل تاسیسات درموردحیوانات پوستی غیرنشخواركننده،به خصوص جوندگان،بایدطوری احداث شودكه ازنظرعبورومرور سایرحیوانات وجوندگان وحشی به داخل تاسیسات جلوگیری به عمل آید.
3-محل تاسیسات نبایددرمسیرهای شناخته شده،قرارگیرد.
تاسیسات وتجهیزات
الف-ضایعات:
به منظورمعدوم كردن تلفات وضایعات دركلیه واحدهای دامداری،كارخانجات جوجه كشی وكشتارگاهها،بایدنسبت به حفرچاه تلفات،نصب كوره لاشه سوز،دفن یاتحویل آنهابه مراكزتبدیل ضایعات بارعایت كلیه شرایط بهداشتی اقدام شود.
تبصره:درهرصورت كلیه واحدهای دامداری،كارخانجات یاكشتارگاههابایدنسبت به تبدیل،محو یادفن تلفات وضایعات خود، به نوعی كه باعث شیوع بیماری یاانتشارآلودگی نشود،اقدام كنند.
ب-فاضلاب
تصفیه فاضلاب دامداریهاوكارخانجات برحسب مورد،دارای ضوابط مشروحه زیرخواهدبود:
1-درنقاطی كه آبهای تحت الارضی پائین باشدواطراف گاوداری،زمین كشاورزی وجودداشته باشد،گاوداری بایددارای سیستم جمع آوری فاضلاب ازشیردوشتی،محل پرورش گوساله وزایشگاه باشدوفاضلاب مزبور،جهت كاهش بارآلودگی ورسوب موادمعلق به حوضچه ترسیب هدایت شودوپس ازرسوب گیری درحوضچه های مزبور،به زمینهای كشاورزی جاری گردد.
2-درگاوداریهایی كه آبهای تحت الارضی پائین باشدودراطراف گاوداری زمین كشاورزی وجودنداشته باشد،فاضلاب بایدپس از عبورازحوضچه های ترسیب،به چاه فاضلاب هدایت شود.
3-درنقاطی كه آبهای تحت الارضی بالاباشدودراطراف گاوداری زمین كشاورزی وجودداشته باشد،فاضلاب بایدبه حوضچه های ترسیب هدایت شودوپس از24ساعت توقف درحوضچه های مزبور،همراه باآب كشاورزی درزمینهای زراعتی جاری گردد.
4-درنقاطی كه آبهای تحت الارضی بالاباشدودراطراف گاوداری زمین كشاورزی وجودنداشته باشد،فاضلاب باید به حوضچه های ترسیب هدایت وپس از24ساعت توقف،توسط دستگاه تخلیه به محل مناسب دیگری حمل شود.
5-درخصوص گاوداریهای كوچك وسایردامداریهاوكارخانجات جوجه كشی ومیادین دام،بسته به شرایط جغرافیایی واقلیمی ونوع دام وشیوه بهره برداری،فضولات بایدبه نوعی جمع آوری وخارج شوند،كه باعث آلودگی واحدیامحیط زیست اطراف نگردند.
6-فاضلاب كشتارگاهها،بایدپس ازتصفیه كامل حیاتی وتولیدی،درزمینهای كشاورزی یاچاه فاضلاب،برحسب امكانات جاری شود.
7-تخلیه فاضلاب كلیه دامداریها،كارخانجات وكشتارگاههابه رودخانه،آب بندان،دریاودریاچه ممنوع می باشد.درمواقع اضطراری،بانظرموافق كارشناسی محیط زیست بلامانع است.
ج-لوازم ووسایل:
1-كلیه دامداریهاباید،مجهزبه تاسیسات ولوازم ووسایل مخصوص ضدعفونی،سمپاشی وهمچنین،مجهزبه وسایل ایمنی باشند.
2-كاركنان دامداریهابرحسب وظیفه باید،مجهزبه كلاه،لباس كاروچكمه باشندوسایروسایل بهداشتی وایمنی برای آنان درواحدمهیاباشد.

ضوابط تاسیس واحدهای دامپروری

تأسیس واحدپرواربندی گوساله
ضوابط صدورپروانه تاسیس واحدهای پرواربندی گوساله:
1-ظرفیت:
ظرفیت هرواحدپرواربندی جدیدالتاسیس،نبایددرهردوره از50راس كمترواز1000راس بیشترباشد.
تبصره:شركتهای تعاونی تولیدوكشت وصنعتهای واجدشرایط می توانند،متقاضی اخذپروانه تاسیس پرواربندی گوساله، بیش از هزارراس درهردوره باشند.
2-زمین:حداقل زمین موردنیازجهت تاسیس واحدهای پرواربندی گوساله برحسب میزانی كه درذیل نقشه های منضم به ((نظام))قید شده است،مشخص می شود.
زمینهای ارائه شده جهت كشت نباتات علوفه ای باید ازانواع زمینهای آبی باشد وبه میزانی تعیین گرددكه بتواندحداقل 3/1 كل نیازغذائی موردنیازدام راتامین كند.
3-نقشه وجایگاه:جهت پرواربندی وپرورش گوساله،نقشه های تیپ برای ظرفیتهای 25-100و300راس دراقلیمهای سردسیروگرمسیربه شرح منضم به كتای طراحی،پیش بینی وترسیم شده است.
مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده برحسب هرراس گوساله پروارتعیین می شودومتوسط مساحت زیربنای مفیدموردنیازبه ازای هرراس گوساله پرواری اصیل دریك دوره،85/4مترمربع مسقف و15/5مترمربع غیرمسقف وبه ازای هرراس گوساله دورگ وبومی،35/4مترمربع مسقف و5مترمربع غیرمسقف،به شرح زیرمی باشد.
شرح گوساله اصیل گوساله دورگ بومی
مسقف غیرمسقف مسقف غیرمسقف
جایگاه گوساله نر 5/2 4 2 4
خانه گارگری 4/0 -- 4/0 --
محل عملیات دامپزشكی 2/0 -- 2/0 --
انبارعلوفه 17/1 -- 17/1 --
انباركنسانتره 58/0 -- 58/0 1
سیلو -- 15/1 -- --
جمع كل(مترمربع) 85/4 15/5 35/4 5

تبصره1:درواحدهای كمترازیكصدراس،احداث محل عملیات دامپزشكی ضروری نیست ودرظرفیتهای بالای 100راس به ازای هر100راس اضافه(علاوه برآنچه كه دربالااشاره گردید)،10مترمربع مسقف ودوبرابرآن بهاربنددرنظرگرفته می شود.
تبصره2:جهت بارگیری وتخلیه گوساله بایدسكوی موردنیازپیش بینی شود.
تبصره3:باتوجه به عوامل جوی وشرایط اقلیمی درمناطق مختلف كشور،به تشخیص كمیسیون صدورپروانه استان،می توان یه جای سكوی علوفه (غیرمسقف)ازانبارعلوفه(مسقف) استفاده كرد.
4-فواصل:رعایت فواصل درخصوص تاسیسات پرواربندی گوساله،برطبق جدول فواصل منضم به ((نظام))الزامی است.
تبصره1:تاسیسات موجودی كه جهت صدورپروانه بهره برداری واحدهای فوق الذكربه كارخواهدرفت،بایدبه تائیدكمیسیون صدورپروانه استان رسیده باشدومبنای محاسبه ظرفیت چنین واحدهائی براساس آنچه كه درقسمتهای ذكرشده است،می باشد.
تبصره2:گاوداریهای موجودی كه به علت عدم امكان رعایت فاصله مشمول دریافت پروانه بهره برداری نوسازی یابهسازی نشوند،می توانندبرابرضوابط انتقال،پروانه تاسیس دریافت كنند.
تبصره3:تمدیدپروانه بهره برداری واحدهای گاوداری شیری بالای هزارراس،كه قبلا"پروانه بهره برداری دریافت كرده اند، بلامانع است.


تاسیس واحد پرورش گاو شیری

ضوابط صدورپروانه تاسیس واحدهای گاوشیری
1-ظرفیت:ظرفیت گاوداری شیری جدیدالتاسیس،نبایداز20راس كمترباشدوظرفیتهای بیشتربه شرح زیر تعیین می شود.
- واحدهای كوچك به ظرفیت 20الی 50راس گاومادر.
- واحدهای متوسط به ظرفیت 51الی 150راس گاومادر.
- واحدهای بزرگ به ظرفیت 151الی 300راس گاومادر.
- واحدهای خیلی بزرگ به ظرفیت بیش از300راس گاومادر(حداكثر500راس)
2-زمین:حداقل زمین موردنیازجهت تاسیس واحدهای گاوداری شیری برحسب میزانی كه درذیل نقشه های منضم به ((نظام)) قیدشده است،مشخص می گردد.
زمینهای زراعی موردنیاز(خریدقطعی،واگذاری� �اجاره حداقل 25ساله)جهت كشت نباتات علوفه ای به میزان یك هكتاربرای 2راس گاواصیل،یك هكتاربرای 3راس گاودورگ ویك هكتاربرای4راس گاوبومی است كه بتواندحداقل 3/1كل نیازموادغذایی دام راتامین كندبقیه نیازغذایی توسط دامداروازطریق موادغذایی متراكم تامین می شود.
تبصره:درمناطق گیلان،مازندران،گرگان وگنبد،میزان زمین زراعی موردنیازمی تواندتامقدار30درصدكاهش پیداكند.(به عنوان مثال 7/0هكتارجهت دوراس گاواصیل ).
3-نقشه وجایگاه:جهت نگهداری وپرورش گاوشیری نقشه های تیپ برای ظرفیتهای 10-20-30-50-75-100راس برای اقلیمهای سردسیر،گرمسیرومعتدل به شرح منضم به نظام طراحی،پیش بینی وترسیم شده است.مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده برحسب هرراس گاومولدتعیین گردیده ومتوسط مساحت زیربنای مفیدموردنیازبرای یك راس گاومولد(مادر)،6/15مترمربع مسقف و5/19مترمربع غیرمسقف است،كه براساس تركیب گله ونیازهای جنبی،به طورتقریب،به شرح زیرمی باشد.

مساحت موردنیاز(مترمربع)
تركیب گله وتاسیسات موردنیاز مسقف غیرمسقف
جایگاه گاوشیرده وخشك 5 10
تلیسه پای كل تازایش 26/1 52/2
گوساله6تا12ماهه ماده 5/0 1
گوساله 6تا12ماهه نر(نرپرواری) 5/0 1
گوساله 5/2تا6ماهه 47/0 95/0
گوساله3هفته تا5/2ماهگی 2/0 4/0
زایشگاه وگوساله دانی(باكس های انفرادی) 72/0 --
بیمارستان 15/0 --
جایگاه گاونر 15/0 3/0
انباركنسانتره 25/1 --
هانگارعلوفه 2 --
سیلو -- 83/2
دفتراداری ومدیریت 6/0 --
واحدمسكونی 1 --
محوطه عملیات دامپزشكی -- 5/0
سالن انتظار،شیردوش،محل جمع آوری وسردكردن
شیروموتورخانه 8/1 --
جمع زیربنای مفید(مترمربع) 6/15 5/19

تبصره1:ساختمانهای جنبی گاوداری تاظرفیت یكصدراس گاومولدمطابق معیارهای تعیین شده تهیه وطراحی می شودواز ظرفیت یكصدراس به بالا،به ازای هریكصدراس ظرفیت گاواضافی،مساحت زیربنای مفید جایگاه موردنیازبه شرح زیرقابل افزایش می باشد.
- داروخانه وبیمارستان 15درصد
- گوساله دانی وزایشگاه 50درصد
- دفتراداری ومدیریت ومسكونی 30درصد
- سالن انتظار،سالن شیردوش،گاوهای محل 50درصد
جمع آوری وسردكردن شیروموتورخانه
سایرساختمانهابایدطبق زیربنای مفیدتعیین شودوبه نسبت ظرفیت واحدگاوداری افزایش یابد.
تبصره2:باتوجه به عوامل جوی وشرایط اقلیمی موجوددرمناطق مختلف كشور،بنابه تشخیص كمیسیون صدورپروانه استان، می توان به جای سكون علوفه (غیرمسقف)ازانباریاهانگارعل وفه(مسقف)استفاده كرد.
تبصره3:درمناطق خیلی سرد،كه آخوروراهروتغذیه درزیرسقف قرارمی گیرد،مساحت زیربنای غیرمفیدنسبت به میزان تعیین شده تا20درصدقابل افزایش است(به تعریف زیربنای مفیدوغیرمفید رجوع شود)
4-فواصل:رعایت فواصل درخصوص تاسیسات گاوداری شیری،برطبق جدول فواصل،منضم به((نظام))الزامی است

تاسیس واحد پرواربندی بره
-ظرفیت:ظرفیت یك واحدپرواربندی بره دریك دوره پروارنبایداز100راس كمترباشدظرفیتهای بیشتربه شرح زیرتعیین می گردد:
-واحدهای پرواربندی بره به ظرفیت صدالی سه هزارراس بره درهردوره،برای كلیه متقاضیان واجدشرایط مجازاست.
-واحدهای پرواربندی بره به ظرفیت بیش ازسه هزارراس بره درهردوره،برای شركتهای تعاونی تولیدوكشت وصنعتهای واجدشرایط می باشد.
تبصره:صدورپروانه برای تاسیس پرواربندی بره به ظرفیت بیش ازسه هزارراس بره درهردوره،منوط به تصویب نهائی كمیسیون مركزی است.
2-زمین:حداقل زمین موردنیازجهت تاسیس واحدهای پرواربندی بره برحسب میزانی كه درذیل نقشه های منضم به((نظام))قید شده است،مشخص می شود.
زمینهای ارائه شده جهت كشت نباتات علوفه ای،بایدازانواع زمینهای آبی باشدوبه میزان یك هكتار،جهت 25راس بره پروار تعیین می شود.بقیه نیازغذائی،توسط دامداروازطریق موادغذایی متراكم تامین می گردد.
تبصره:میزان كل موادغذایی موردنیازمعادل 100واحدعلوفه ای به صورت متعادل وبه ازای هرراس بره پرواری دریك دوره 100روزه می باشد.برای حداقل دودوره پرواربندی نیازغذایی دوبرابرخواهدبود.
3-نقشه وجایگاه:جهت نگهداری بره پرواری،نقشه های تیپ برای ظرفیتهای 100تا250راس برای اقلیمهای سردسیر،گرمسیرو معتدل به شرح منضم طراحی، پیش بینی وترسیم شده است.مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده برای هرراس بره به طورتقریب 93/0مترمربع مسقف و98/1مترمربع غیرمسقف به شرح زیرمی باشد:
غیرمسقف مسقف تركیب گله وتاسیسات
6/1 8/0 هرراس بره
-- 13/0 انباركنسانتره
38/0 -- سكوی علوفه
98/1 93/0 جمع كل(مترمربع)

تبصره1:احداث اطاق كارگر،دفتركار،محل جمع آوری كود،حمام ضد كنه،...بستگی به امكانات ونیازدامدر دارد.
تبصره2:درمناطقی كه محدودیت زمین وجودنداشته باشد،بهاربندتا4/2مترمربع قابل افزایش است.
تبصره3:باتوجه به عوامل جوی وشرایط اقلیمی درمناطق مختلف كشور،بنابه تشخیص كمیسیون صدورپروانه استان می توان به جای سكوی علوفه(غیرمسقف)ازانبارعلوفه (مسقف)استفاده كرد.
4-فواصل:رعایت فواصل درخصوص تاسیسات پرواربندی بره،برطبق جدول فواصل منضم به ((نظام))الزامی است.


تاسیس واحد پرورش گوسفند داشتی
ضوابط صدورپروانه تاسیس واحدهای گوسفندداشتی
(روشهای معمول تولید،پرورش گله های خالص نژادی،تولیدقوچ اصلاح شده ،تولیدبره های آمیخته):
1-ظرفیت:ظرفیت واحدهای جدیدالتاسیس پرورش گوسفندداشتی نبایداز100راس میش مادركمترباشدوظرفیتهای بیشتر،به شرح زیرتعیین می گردد.
-واحدهای پرورش گوسفهندداشتی به ظرفیت 100الی1000راس میش مادر،كه برای كلیه متقاضیان واجدشرایط مجازمی باشد.
-واحدهای پرورش گوسفندداشتی به ظرفیت به بیش از1000راس میش مادر،كه برای شركتهای تعاونی تولیدوكشت وصنعتهای واجدشرایط مجازمی باشد.
2-زمین:حداقل زمین موردنیازجهت تاسیس واحدهای پرورش گوسفندداشتی برحسب میزانی كه درذیل نقشه های منظم به ((نظام))قیدشده است،مشخص می شود.
ظرفیت پروانه تاسیس گوسفندداشتی براساس ظرفیت پروانه چراوسایرمنابع چرائی تحت مالكیت(دست كاشت،پس چروبقایای محصولات زراعی)تعیین می گردد.
تبصره1:گوسفنددارائی كه درطرحهای مرتعداری مشاركت دارند،دراخذپروانه تاسیس گوسفندداشتی ازاولویت خاص برخوردارخواهندبود.
تبصره2:متقاضیان كه دارای زمین زراعی جهت كشت علوفه هستند،ازاولویت بیشتری دراخذپروانه تاسیس برخوردارخواهندبود.
3-نقشه وجایگاه:جهت نگهداری وپرورش گوسفندداشتی،نقشه های تیپ برای ظرفیتهای 100-200-300-500راس برای اقلیمهای سردسیر،گرمسیرومعتدل به شرح منضم به نظام طراحی،پیش بینی وترسیم شده است.
مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده برحسب یك راس میش مادرتعیین می شود.
متوسط مساحت نقشه های تهیه شده برحسب یك راس میش داشتی 95/1مترمربع مسقف و3مترمربع غیرمسقف به شرح زیر است.
غیرمسقف مسقف تركیب گله وتاسیسات
2 1 میش مادر
-- 4/0 زایشگاه وجایگاه بره
35/0 25/0 ماده جایگزین
3/0 1/0 قوچ
-- 12/0 انباركنسانتره
35/0 -- سكوی علوفه
-- 08/0 درمانگاه
3 95/1 جمع كل(مترمربع)

تبصره1:احداث اطاق كارگر،دفتركار،حفظ ماشین آلات،محل جمع آوری كودوحمام ضد كنه كه موقعیت آنهادرنقشه مجموعه مشخص شده،بستگی به امكانات ونیازدامداردارد.
تبصره2:درواحدهای گوسفندداری داشتی چنانچه برحسب شرایط منطقه ای واقلیمی،معماری سنتی ونوع مصالح،اندازه اجزای ساختمانهانیازبه تغییرداشته باشد،درچهارچوب نقشه های تیپ وضمن رعایت مساحت مفیدتعیین شده واستفاده ازمصالح محلی وبانظركارشناس ذیصلاح اموردام،قابل تغییرمی باشد.
تبصره3:مساحت زیربنای مفیددرنظرگرفته شده درجدول،برای میش باتوجه به جثه حیوان ومیانگین وزنی ونژادی آن،قابل كاهش یاافزایش به میزان 2/0مترمربع می باشد.
تبصره4:باتوجه به عوامل جوی وشرایط اقلیمی درمناطق مختلف كشور،بنابه تشخیص كمیسیون صدورپروانه استان،می توان به جای سكوی علوفه (غیرمسقف)ازانبارعلوفه(مسقف) استفاده كرد.
4-فواصل:رعایت فواصل درخصوص پرورش گوسفندداشتی،برطبق جدول فواصل،الزامی است


نوشته شده توسط پیام حاتمی در پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 و ساعت 12:35 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ آدرس کلی
+ پاستوریزاسیون کود مرغی
+ مقایسه شیر گاو و گاومیش
+ جوجه ها اجسام متحرک را درک میکنند
+ خواص درمانی تخم مرغ
+ اعمال محدودیت نوری، عملکرد جوجه های گوشتی را بهبود می بخشد
+ روش آماده سازی و پاکسازی مرغداری برای جوجه ریزی
+ ضوابط فنی احداث واحدهای دامپروری
+ به وبلاگ من خوش آمدید

صفحات :